Surabaya Dinilai Layak Diusulkan Raih Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha